Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا یوسفی ها

مطلب مورد بحث:

تقسیم بندی شاخص‌ها: شاخصهای پیشرو در مقابل شاخصهای تاخیری


اگر پارامتر میزان تناسب اندام را در نظر بگیریم

نسبت وزن به قد یک شاخص تاخیری برای آن است 

و

 

میزان خستگی کلی در طول روز یک شاخص پیشرو برای این پارامتر است چراکه وقتی به راحتی و زیاد خسته میشویم یعنی بدن ما در حال خارج شدن از تناسب ایداه آل خود است.