Menu
نویسنده مطلب : سید میثم موسویان

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


اولین مثالی که ذهنم رسید اموزش رانندگی است

نکات فنی و أصول وقواعد رانندگی در ابتدا بصورت تئوری اموزش داده میشود سپس نوبت به اموزش عملی و تمرین و در نهایت ازمون تئوری و عملی است

البته به نظرم سبک یادگیری مهارتهای حرکتی بیشتر به سمت کاربردی بوده و نمود بهتری دارد