Menu
نویسنده مطلب : رضا لطفی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا موفقیتهای شغلی ام مانع توفیقات غیر شغلی نشده؟

آیا انرژی و زمانی که برای شغلم صرف کرده ام بیش از حد لازم نبوده؟

آیا نمیشد از مسیر بهتری یا با مشورتها و مطالعات بیشتر، با صرف انرژی و زمان کمتری به نقطه کنونی کسب و کارم برسم؟!!!!!!!!!