Menu
نویسنده مطلب : محمدعلی صفرزاده

مطلب مورد بحث:

کمال طلبی چیست؟ کمال طلب بودن با کمال گرایی چه تفاوتی دارد؟


به نظرم یکی از چیزهایی که برای انسان کمال طلب ممکن است پیش بیاید، انبوهی از کارهای نیمه تمام است که باعث می‌شود در طول زمان دیگر اطرافیان ( چه در محل کار و چه در خانواده و اقوام و دوستان) کاری را به او نسپرند و تعهدش زیر سوال برود.

همچنین این افراد،ممکن است به مرور زمان کیفیت کارهایش از حداقل کیفیت لازم هم پایین تر میاید چرا که بر بخشی از کار بیش از حد لزوم متمرکز می‌شوند و عملا تصویر کلی و جامع را از کاری که باید انجام بدهند از دست می‌دهند که این باعث می شود دقیقا بخش مهمی از جزئیات کار به خوبی انجام نشود و کل کار بی کیفیت شود.