Menu
نویسنده مطلب : خلیل زاد

مطلب مورد بحث:

مثال‌هایی از رفتار متقابل در تحلیل رفتار


این هفته قرار بود سه پروژه کارهایش تمام شده و به معاونیت فنی تحویل داده شود که بنا بر نظریات و بازخورد ارائه شده از طرف شرکت ارزیابی کننده در یک پروژه باید تغییرات می‌آوردیم. رفتارهای متقابل من و همکارانم و ربط آن با مثالهای فوق.

بالغ به بالغ

بحث و گفتگو در مورد نظریات و بازخورد ارائه شده از طرف شرکت ارزیابی کننده، حل مشکلات تخنیکی پروژه و رسیدگی به آن ها.

والد به کودک

من: بچه ها اگر این پروژه را تا دو روز دیگر نظر به بازخورد شرکت ارزیاب اصلاح کردید، نان چاشت(ظهر) مهمان من.

والد به والد

من: به توانایی شما همکارانم باور دارم، شما می توانید در دو روز تمام کنید.

همکارانم: تلاش و زحمات بخاطر مدیریت خوب شماست.

کودک به کودک

همکارم: ما خیلی دوستت داریم

من: منم دوست تان دارم.

کودک به والد

همکاران: در ختم مرحله اعمال تغییرات در پروژه یک روز رخصت میخواهیم که بریم گردش.