Menu
نویسنده مطلب : صنم حاج صادقی

مطلب مورد بحث:

ترس از دست دادن و دام حفظ وضعیت موجود


تبعات مثبت ترس از دست دادن در تصمیمات روزمره و زندگی عاطفی برای من این بوده که وقتی عصبانی میشم یا به خاطر مسایل کوچک از عزیزی دلخور میشم، سعی میکنم به سرعت از دلخوری بگذرم و برگردم به روزهای شادم.
تبعات منفی اش هم اینه که گاهی برای اینکه چیزی یا کسی را از دست ندم، اصلا از ابتدا به سمتش نمیرم یا در همون مراحل اولیه رهاش میکنم چون میترسم که جلوتر برم و از دستش بدم. بنابر این کلا از گام برداشتن تو اون مسیر منصرف میشم و بر میگردم. در نتیجه خیلی فرصت های خوب را برای شادتر بودن یا تجربه حس خوشبختی از خودم میگیرم.
 
اثر مثبت ترس از دست دادن در تصمیمات مرتبط با سرمایه گذاری برای من اینه که باعث میشه بیشتر به موضوع فکر کنم و تحقیق کنم. تمام جوانب را بسنجم و در نتیجه تصمیم بهتری بگیرم اما جنبه منفی اش اینه که گاهی انقدر این تحقیق و بررسی طولانی میشه که عملا شانس سرمایه گذاری را از دست میدم.