Menu
نویسنده مطلب : مینا سالاری

مطلب مورد بحث:

مدیریت منابع انسانی و جلسات غیررسمی ارزیابی عملکرد


از آنجایی که در بسیاری از سازمان های  بزرگ عملا مدیر منابع انسانی, ارزیابی عملکرد را براساس شاخص هایی به مدیران مستقیم تفویض میکند,  مدیران می توانند با دادن بازخورد های آنی در حین انجام کار به کارمندان کمک کنند نظرات و استراتژی های مدیر را نه به صورت کلی که با مصداق های بارز و عینی درک کنند.