- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مصطفا میر

مطلب مورد بحث:

نگاهی به تاریخچه ژیلت و بیک


سلام

ژیلت با دید نیاز ارضا شده به صنعت نگاه می کرد که نگاه درستی هم بود ولی با ورود بیک به عرصه رقابت نیاز مردم از داشتن اصلاح بسیار کامل ولی با هزینه زیاد به اصلاح معمولی با هزینه بسیار کمتر تبدیل شد. در این میان ژیلت  دید خود به بازار را تغییر داد و به سمت نگرش بر اساس محصول روی آورد ولی حاشیه سودی که برای شرکت به وجود می آمد پاسخگوی انتظارات نبود.  و شرکت به حوزه های مختلف با محصولات مختلف برای رقابت و از میدان به در کردن شرکت بیک انجام داد.

زمانی که نگرش مبتنی بر محصول موفقیت و حاشیه سود شرکت را بالا نبرد به فکر نگرش بر اساس فناوری و تکنولوژی شد و وارد بازار لوازم بعد و قبل اصلاح شد که از این راه کمی از اعتبار و درآمد از دست رفته را جبران کند.