Menu
نویسنده مطلب : Fatima gh

مطلب مورد بحث:

بهترین عادتی که از فرد دیگری به من منتقل شده


من بهترین ها رو از بچه ها یاد گرفتم.

۱- مهربانی: دوسال پیش در یکی از مناطق محروم کلاس قصه گویی داشتم. بهار بود و باران شدیدی می بارید. تنها یکی از دخترها چتر داشت که قبل از تمام شدن کلاس رفت. کلاس داشت تمام می شد که برگشت و گفت: بچه ها، هر کسی می خواد بره خونه بیاد با من بریم.

با همان چتر کهنه اش بچه ها را می برد. تا این که کسی نماند. برگشت و بی صدا نشست. من کمی کار داشتم. خواستم که تا هوا تاریک نشده برود خانه شان. دیدم همان طور در کتابخانه  نشسته. بلند شدم بروم دیدم کنار من آمد و چترش را روی سر هر دومان گرفت.

آن لحظه واقعا از زیباترین لحظه های عمرم بود. تا سر کوچه زیر چترش رفتیم. اصرار داشت تا جایی که سوار ماشین بشوم همراهی ام کند.

خیلی دیگر از عادت های زیبا را از همان بچه ها یاد گرفتم.