Menu
نویسنده مطلب : محمد زمانی

مطلب مورد بحث:

دانستن، حفظ کردن و به خاطر سپردن، می‌تواند یکی از اهداف آموزش باشد


رکود اقتصادی چیست؟

از شما انتظار می رود پس از مطالعه ی این درس بتوانید:

رکود اقتصادی را تعریف کنید

دلایل ایجاد رکود و  برون رفت از آن را از نگاه مکتب کینزی توضیح دهید

بتوانید توضیح دهید که رکود چگونه می تواند روی زندگی شما تاثیر بگذارد