Menu
نویسنده مطلب : علی رشیدپور

مطلب مورد بحث:

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت


من سعی کردم با توجه به پرسش های کوپر اسمیت ریشه برخی مظاهر کمبود عزت نفس رابیابم و جالب آنجا بود که من بدون هیچ تفکر طولانی و سپس با پرسیدن چند چرا به نتایج شگفت آوری رسیدم که گمان می کنم نتایج غلطی هم نباشند شاید عواملی که باعث شده اند که من عزت نفسم را از دست بدهم دلایلی پیچیده نباشد اما صرفا به خاطر تکرار بسیار زیاد به یک باور درونی از خودم تبدیل شده اند بدون آنکه واقعیت باشد برای مثال پرسش این بود که چرا من در انجام بسیاری از امور به خودم مطمئن نیستم . جالب آنجا بود که بعد از یک نامل و مرور بر اموری که در آنها چندان به خودم اطمینان ندارم متوجه شدم این امور جزو ساده ترین امور هستند ولی به واسطه سرزنشی که در خانواده نسبت به توانایی من در انجام آنها صورت می گرفت من نسبت به انجام آنها به خودم اطمینان ندارم . برای من بسیار جالب بود و به نوعی کشفی بود که تا به حال تنها به این دلیل که سعی در کشفشان نکرده بودم کشف نشده بودند . توصیه می کنم تمرین این بخش را انجام دهید زحمت آن به لذت اکتشافات پس از آن می ارزد.