- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مهدی خانی

مطلب مورد بحث:

استراتژی و همجنس خواری در بازاریابی و فروش محصولات


یک مثال در مورد همجنسحواری رفتار بانکها در جذب منابع است

گسترش وتمرکز بانکها به خدمات IT حوزه بانکداری موجب غافل شدن بانکها از نقدینگی کسانی شد که نه علاقه ای ونه شاید اعتمادی به خدمات الکترونیک بانکها دارند که اتفاقا نقدینگی نسبتا بیشتری نیز دارندمثل کشاورزان ،(نمونه عینی دارم)مثل بساز بفروشهای سنتی ساختمان،واین غفلت باعث نارضایتی این دسته از مشتریان شده ودر نتیجه بانک منابع خود را ازدست داده است.