Menu
نویسنده مطلب : جواد خوانساری

مطلب مورد بحث:

تعریف محتوا چیست؟ محتوای دیجیتال چیست؟


بسیار دیده ایم کسانی را که دارند درباره محتوا حرف می زنند اما منظورشان اطلاعات و داده است. مهمترین مسئله در زمینه محتوا توانایی تشخیص و تفکیک بین اصطلاحات داده (Data)، اطلاعات (Information)، محتوا (Content) و دانش (Knowledge) است. این درس به من آموخت وقتی دارم درباره محتوا حرف می زنم بدانم که دارم درباره چه چیزی حرف می زنم.