Menu
نویسنده مطلب : یاور مشیرفر

مطلب مورد بحث:

چالش ها، راهکارها و روشهای افزایش عزت نفس در محیط کار و زندگی


جالبه که من فکر می‌کردم این که سهم بیشتری از تقصیر را در یک رویداد بر عهده می‌گیرم ناشی از عزت نفس بالای من بوده‌است.

 

الان با خواندن جمله آخر، صادقانه بگویم، گیج شدم.

بار دیگر به پیچیده‌ بودن روان آدم‌ها و لزوم داشتن عینک پیچیدگی به چشم در هنگام مواجهه با جهان درونی پی بردم.