Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا میرزا

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


تمرین ۱:

چند وقت قبل یکی از دوستانم پیشنهادی در مورد کار در خارج از کشور داد.اون مدت ها بود که به مهاجرت فکر می کرد.شرایط هم به گونه ای بود که نمی شد اون منصرف کنم.(داستان خر و خرما) ازش زمان خواستم که در مورد پیشنهادش فکر کنم در حالی که جواب من مشخص بود(نه) واقعیتش زمان می خواستم برای این که دلایلمو بتراشم نه این که دو دو تا چهارتا کنم.

فکر می کنم بیشتر تصمیم های بزرگ زندگی باید با شهود(دل، سیستم یک) گرفت.منظورم تصمیماتی هستش که متکی به اعداد و ارقام نیست و بیشتر از جنس ارزش هاست