Menu
نویسنده مطلب : فواد انصاری

مطلب مورد بحث:

سنگی بر کوهی


تصویر اول مربوط به بیهودگی است ، و شخص وقتی به قله میرسه میفهمه این چیزی نبوده که میخواسته و عمرش رو به خاطر هدف پوچی صرف کرده . کسی که تا آخر عمر به دنبال شهرت بوده  و در اوج میفهمه این زندگی نیست که او میخواسته چاره ای جز نابود کردن خودش نمیبینه و یا کسی که تمام عمرش رو دنبال پول بوده و بعد وقتی بهش میرسه میفهمه ارزشش رو نداشته و به خاطرش زندگی و نزدیکانش رو از دست داده به آخر خط میرسه …شاید به همین دلیل هم افراد مشهور و ثروتمند و… در مقطعی از زمانی به بیراهه اعتیاد و خودکشی و …میروند …سرمایه گذاری روی هدفی که اساسا هدف شما نیست و پوچ و بیهوده است