Menu
نویسنده مطلب : سعید میربرون

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی و فعالیت در زمانهای خاکستری


از تکنیک زمان های سیاه اغلب استفاده میکنم. همین امروز هم برای تصحیح برگه های دانشجوهام تصمیم گرفتم نیم ساعتی رو بهش اختصاص بدم.
شاید مهم ترین عواملی که عدم تمرکزم رو ایجاد میکنند عمدتا در ذهن هرزه گرد من( نقل از شعر حافظ!) باشه که البته در این زمینه نیاز به آموزش دارم. اما عوامل بیرونی که بیشتر روی تمرکزم اثر میگذارند اول از همه موبایل هستش که اخیرا قطع صدا میکنم و برعکس هم میزارم تا صفحه اش رو هم نبینم. تلفن محل کار و مراجعه همکاران هم از سایر عوامل هستند
 
مساله دیگه ای که خیلی هنوز هم نتونستم باهاش مانوس بشم به رسمیت شناختن زمان های سفیده. باید بیشتر روش کار کنم