Menu
نویسنده مطلب : نیلوفر کشاورز

مطلب مورد بحث:

آلبرت الیس


به تجربه فهمیده ام که روانشناسی شناختی با همه مزایا، کارکردها و اثر گذاری های عمیقی که بر سلامت روانی ، حداقل سلامت روانی خودم، دارد اما فقط می تواند بخشی از حقیقت روح و روان آدمی را بررسی کند و به حل گرفتاری هایش یاری برساند.

شاید یک بخش دیگر و البته مهم آن EFT و روانشناسی و تراپی بر اساس هیجانات است.

بارها در طول زندگیم برایم پیش آمده که روی نگرش، ذهنیت و برداشت ها و ادراکات ذهنی ام کار کرده ام و گمان کرده ام که مساله برایم حل شده است اما چند وقت بعد دوباره با همان موضوع قلاب شده ام.اینکه آیا یادگیری حاصل شده یا نه یک طرف داستان است، اما طرف دیگر آن حل نشدن موضوع به شکل حسی ، حتی بعد از کنار آمدن شناختی با آن است.

چیزی در EFT و روان شناسی هیجانمدار وجود دارد که من آن را در روان شناسی شناختی نتوانستم پیدا کنم و آن پیدا کردنِ قدرت رویارویی با تمام هیجانات مثبت و منفی، تاریک و روشن، شرمانه و بی شرمانه بدون هیچ قضاوتی از طرف خودم، در اکنون و اینجا است.

به نظر من میوه ی این رویارویی به شکل عجیبی شجاعت پذیرش احساسات یا به تعبیر زیبای  خانم دبی فورد نیمه تاریک وجودمان است.

اگر بخواهم از اصطلاحات افرادی که تمایل دارند مغز را دو تکه کنند و برچسب چپی و راستی به آن بچسبانند، استفاده کنم گمان می کنم روانشناسی شناختی بیشتر بخش منطقی ذهن و روان شناسی هیجانمدار بخش احساسی-هیجانی ما را هدف قرار می دهند.

نیاز به توضیح نیست که بگویم هر کدام بلنگد، ما نیز به تبع آن باید “لنگان خرک خویش” به مقصد برسانیم.