Menu
نویسنده مطلب : آفاق رحمانی

مطلب مورد بحث:

درباره راز موفقیت


سه جمله در حمایت از اینکه موفقیت حاصل پیوند دایم انسان با عوامل موفقیت های گذشته اش نیست و در این رابطه بد نیست بهشون کمی فکر کنیم:

“The best way to predict the future is to create it.” — Peter F. D
بهترین راه پیشگویی آینده، خلق نمودن آینده است.

“Your life does not get better by chance, it gets better by change.” –- Jim Roh
زندگیت با شانس بهتر نمیشه، اون با تغییر بهبود پیدا می کنه.

Unless both sides win, no agreement can be permanent
Jimmy carter

تا زمانیکه هر دو طرف برنده اند، هیچ توافقی پایدار نیست

این جمله آخر چیزی را گوشزد می کنه. میشه به این شکل هم تفسیرش کرد : طرفی که موجب موفقیتت شده، اعم از انسان، تجهیزات، موقعیت و … برای اینکه بتونه باز هم در صحنه موفقیت نگهت داره، باید وضعیتش باهات فرق داشته باشه، یا شما برنده باشی، یا او …. و این بازی، چه شطرنج بیرحمانه ای خواهد شد.