Menu
نویسنده مطلب : محمد صمدی

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 4: شناخت بهتر فرهنگ رفتارمحور


بنظر میرسد این نوع نگرش بیشتر در موقعیتهای شغلی ستادی بکار گرفته شود. بیشتر در موقعیتهایی که فعالیت پرسنل تاثیر مستقیمی در درآمد شرکت ندارند. همین موضوع میتواند برای نیروهای ستاد فروش هم مصداق داشته باشد. برای مثال برای یک کارشناس برنامه ریزی فروش که در عملیات اجرایی فروش چندان درگیر نمی باشد و بیشتر متمرکز بر فعالیتهای تحلیلی می باشد، می بایست نظام نظام کنترل رفتاری در نظر گرفته شود.