- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سیمین ابراهیمی

مطلب مورد بحث:

کودکان ثروتمند و کودکان فقیر


سلامی دوباره

بهتر دیدم برای اشاعۀ کار و رفتار خوبی که می شه به فرزندان برای  داشتن  بخشندگی و دگر خواهی و نهادینه کردن این صفت در وجودشون اقدام کرد از یک تجربۀ دوستم بنویسم.

ایشان تعریف می کردند که برای اینکه حس دیگر خواهی و دیدن و بخشندگی رو در وجود دختر ۴ ساله اش زنده نگه دارد و رشد دهد روزی به او می گوید که برود و از بین اسباب بازی هایش یکی از آنها را برای هدیه دادن به کودکی که همسن اوست ولی اسباب بازی ندارد انتخاب کند. کودکش پس از دودلی بسیار، یکی از بدترین اسباب بازی هایش را انتخاب می کند ولی در پاسخ این رفتارش، مادر به او می گوید برود و اینبار از بین بهترین اسباب بازی اش یکی را انتخاب کند چون آن کودک هم دلش می خواهد که بهترین چیز را داشته باشد. پس از مدت زمانی کودک یکی از بهترین اسباب بازی هایش را برای هدیه دادن انتخاب می کند.

به نظرم همین رفتارهای ساده و دور اندیشی والدین،  آینده ای تاثیر گذار را برای آن کودک رقم خواهد زد.