Menu
نویسنده مطلب : خان بهادر

مطلب مورد بحث:

تعریف درونگرایی چیست؟ افراد درونگرا چه ویژگی هایی دارند؟


اینکه فرد درونگرا از خلوت کردن با خودش انرژی می‌گیرد و در تعامل با دیگران، انرژی خود را از دست می‌دهد.

همیشه فکر می کردم که خیلی برونگرا هستم. ولی با این تعریف، تمام باور هام در این مورد به هم ریخت.

با اینکه در جمع خیلی فعال و معاشرتی خودم رو نشون می دم، اما بعد از خروج از اون جمع، بر خلاف اطرافیانم، تا دو روز انرژی انجام هیچ کاری رو ندارم. انگاری که از جنگ برگشتم، درب و داغون، بدون هیچ انرژی.

الان باید بیشتر در این مورد با خودم فکر کنم. شاید من تمایل بیشتری به درونگرایی دارم و به همین دلیل هست که بعد از حضور در جمع، خیلی خسته و دشارژ می شم.

در ادامه درس ها شاید به جواب رسیدم!

 

باشد که رستگار شویم…