Menu
نویسنده مطلب : مسعود عقیلی

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


بخش اول تمرین:

بین روبات های سیاره ی آلفا و بتا شباهت هایی در رنگ و شکل ظاهری وجود دارد.

برای تشخیص آسان این دو گروه از هم، به قسمت پاها نگاه نگاه کنید.شکل پاهای روبات های سیاره آلفا مربع، پنج ضلعی، ال و تی معکوس است و شکل پاهای روبات های سیاره ی بیتا لوزی، مثلث، فلش به سمت پایین و پنج ضلعی است.

بخش دوم تمرین:

من با مشاهده عکس ابتدا تعداد روبات های آلفا و سپس تعداد ربات های بتا را شماردم.سپس شکل کلی هر دو گروه را دو به دو باهم مقایسه کردم و متوجه شدم از نظر شکل کلی در مواردی باهم مشترک هستند.سپس رنگ روبات ها را با هم مقایسه کردم و متوجه شدم در قسمت رنگ ها هم وجه اشتراک وجود دارد. در مرحله ی سوم شکل هندسی اجزای مختلف را با هم مقایسه کردم و متوجه شدم در قسمت پا هر ربات شکل خاصی دارد. پس معیار تشخیص ربات های آلفا و بتا را از هم، شکل منحصر به فرد قسمت پاها قرار دادم.