Menu
نویسنده مطلب : جلال شایان

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی و فعالیت در زمانهای خاکستری


نام کار: تهیه گزارش برای مدیرعامل شرکت
برای تهیه گزارش می بایست از بعضی شرکت ها استعلام قیمت در خصوص تجهیزاتی انجام می شد. برای ارائه گزارش در زمان مشخص شده، ابتدا نام و تعداد شرکت ها و نوع تجهیز را بر اساس شناخت از شرکت های مربوطه مشخص کردم؛ در انتخاب تعداد شرکت ها و تجهیزات، به این نکته مهم که در روزهای پایان سال هستیم توجه کردم .
زمان سیاه: دو روز کاری
عدم تمرکز احتمالی: ارجاع کارهای ضروری دیگر توسط مدیر برای انجام دادن، استعلام گرفتن از شرکت های بیشتر برای بالا بردن اعتبار گزارش، درخواست کمک یا راهنمایی توسط همکاران واحد، انجام کارهای دیگری که در دست اقدام داشتم.
راه حل های عدم تمرکز احتمالی: گزارش را در اتاق دربسته و بدون پاسخ دادن به تلفن انجام دادم، با مدیر توافق کردیم که کار جدیدی ارجاع نشود، انجام کارهای دیگری که در دست اقدام داشتم را به زمان بعد از ارسال گزارش موکول کردم.
گزارش در زمان مشخص شده، برای مدیرعامل ارسال شد و توسط ایشان مورد تایید قرار گرفت.