Menu
نویسنده مطلب : انصار رضائی

مطلب مورد بحث:

خداحافظی برای همیشه


برای من جفتش به یه اندازه سخته، چون به نظرم سیکل خداحافظیا خیلی بیشتر از رها کردن هاس.

ابتدای آشنایی هم که نمیشه فهمید انتها به خداحافظی ختم میشه یا رهایی.

فقط می تونم برای رهاکرده ها و رها شده ها آرزوی فراموشی کنم که به نظرم یکی از مهمترین ویژگی های انسان هاست.