Menu
نویسنده مطلب : علیرضا امینی نائینی

مطلب مورد بحث:

فقر نوازش و قوانین نادرست در اقتصاد نوازش


با تکمیل پروفایل نوازش به این الگو رسیدم.

پروفایل نوازش من

با توجه به اینکه مک کنا داده های خود را شبیه سازی کرده و با یک استدلال استقرایی به این نتیجه رسیده است؛ دور از انتظار نیست که تقاوت در آن باشد ولی در مورد دادن نوازش مثبت و منفی حدس او تقریبا در مورد من صحیح است(بالاخره از ۴ تا یکیش درست در میاد:))

 

در خصوص قوانین نوازش، فکر می کنم اینکه «لازم نیست هر وقت می‌توانی کسی را نوازش دهی، این کار را انجام دهی.» در من برجسته تر باشد و به نظر خودم عاقلانه تر است تا با توجه به موقعیت و اقتضا زمان و مکان فعل نوازش صورت گیرد تا اینکه هر وقت توانستم. گاهی اوقات توان وجود دارد ولی به نظر سنجیده تر است تا از انجام آن امتناع کنی