Menu
نویسنده مطلب : سعید تروال

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس تفکر سیستمی


اگر سیستم آموزشی کل کشور را به زیر سیستم ها تقسیم نمایم یکی از این زیر سیستم ها مدرسه خواهد بود.مدرسه یک سیستم باز تعریف می شود.در ابتدا سعی می کنم اجزای سیستم آموزشی مورد نظرم را بیان کنم.این سیستم از معلمان،دانش آموزان،مدیر و کادر اجرایی مدرسه تشکیل شده است.این سیستم با محیط اجتماعی،رسانه ها،والدین و….در ارتباط و تعامل است.هدف سیستم به نظر من می تواند آموزش مهارت های زندگی به طور عام و به طور خاص آموزش تفکر سیستمی باشد.نقاط کلیدی این سیستم معلمان و نقاط اهرمی آن می تواند هوشمندسازی مجموعه،استفاده از توانایی و مشارکت اولیا در برنامه های ویژه مدرسه،استفاده از ابزار کمک آموزشی به روز و …باشد.نقاط مرزی سیستم شامل فضای فیزیکی مدرسه،نحوه تعامل کادراجرایی و معلمان با اولیا و …. هست.

سیستم آموزشی می بایست در ارتباط با هر یک از سیستم های بیرونی(محدوده اثر) به فراخور سن دانش آموزان و  آینده پژوهی (افق زمانی ) برنامه خاص آموزشی تدوین نماید.محتوای آموزشی باید شامل مهارت های پایه ای و مهارت های زندگی با مشارکت اولیا مطلع ،مربیان ،متخصصین ، و افراد مطلع در حوزه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و …به تدریج در پایه های مختلف تحصیلی در ابعادمسائل منطقه ،کشور و جهان تدوین گردد.(مفهوم توزیع شدگی مسائل در حوزه های مختلف انسانی)

آشنایی با هدف های ضمنی دانش آموزان و علایق آنان و یافتن ارتباطی معنادار میان هدف های سیستم و اهداف ضمنی آنان.به عنوان مثال،اختصاص زمانی از برنامه آموزشی به علایق آنان به صورت هدفمند و استفاده از این ظرفیت برای آموزش به روز و مرتبط با حوزه های علمی.

در محتوای گوناگون آموزشی با هدایت مربی می بایست موارد نمونه بررسی گردد.(به کار بستن یادگیری)

استفاده از بازی ها برای یادگیری ضمنی .به عنوان مثال می توانیم برای آموزش مفهوم تفکر سیستمی،بازی بدین صورت ترتیب دهیم که از تعدادی دانش آموز بخواهیم که فاصله خود را از دو دوستشان که ایستاده اند به گونه ای تنظیم کنند که همواره در فاصله ثابتی از آن ها قرار بگیرند.بدیهی هست که بقیه افراد نیز تلاش می کنند که این فاصله را حفظ کنند.(آموزش  مفهوم تفکر سیستمی)

تلاش برای مشارکت دانش آموزان در انجام امور و نشان دادن اهمیت نقش هر یک در انجام کار اشتراکی .(توجه به تعامل میان اجزا و رفتار نهایی سیستم )

آموزش تفکر سیستمی به کارکنان مدرسه و توجه به مدیریت دانش و تجربه و لزوم حفظ آن .مثلا استفاده از تجارب نیروهای مجرب ومتخصص و انتقال اطلاعات به کارکنان جوانتر مجموعه.(جهت جلوگیری از تکرار آرکی تایپ های متداول در تفکر سیستمی)