Menu
نویسنده مطلب : کمال صارم صفاری

مطلب مورد بحث:

دقیق ترین تعریف عزت نفس چیست؟


به نظرم در تعریف عزت نفس می توان دسته بندی هایی یا انواعی هم برای اون در نظر گرفت. البته که این دسته بندی را می توان به طور مشخص زیر شاخه و یا شکلی از همین تعریف ها در نظر گرفت.

با توجه به تجربه شخصی افرادی هستند با توجه به شرایط ، عزت نفس متفاوتی دارند. مثلا فردی که در محیط خانواده عزت نفس سرکوب شده ای دارد، اما با توجه به قرار گرفتن در محیط های کاری سالم و رشد دهنده، در زمینه کاری رضایت خوبی از خودش دارد و حس بهتری از خودش دارد.

و یا برعکس در محیط خانواده عزت نفس رشد یافته، ولی به واسطه قرار گرفتن در محیط های کاری نامناسب، فرد رضایت خوبی از عملکرد شغلی خود ندارد.

البته فکر میکنم در درسهای جلوتر این مسئله در ذهنم حل شود. ولی به نظرم میتوان عزت نفس خانوادگی، عزت نفس شغلی یا دسته بندیهایی از این قبیل را به عنوان جزئی از کل در نظر گرفت.