Menu
نویسنده مطلب : سارا حق بین

مطلب مورد بحث:

آیا شما فردی پخته و خردمند هستید؟


سلام به دوستان؛

در روانشناسی مثبت گرا به توانایی استفاده بهینه از دانش و اطلاعات موجود در جهت افزایش به زیستی فردی و اجتماعی در بلند مدت خِرَد گفته می شود.

از نظر من فرد خردمند کسی است که تفکر نقادانه قوی دارد، مهارت حل مسئله بالایی دارد، ذهن بازی نسبت به مسائل جدید دارد، منعطف است، همدلی و نوع دوستی دارد، در درک احساسات و انگیزه های دیگران توانمند است، از دانش و اطلاعاتش به بهترین نحو در تصمیم گیری ها بهره می برد، خودکنترلی و توانایی مدیریت خود در موقعیت های چالش برانگیز دارد، خودآگاهی و خودشناسی بالایی دارد، در شرایط ابهام برخورد موثری دارد، متمایز و الگو است.

در روانشناسی مثبت گرا هم طبق طبقه بندی فضایل و توانمندیهای منش پترسون و سلیگمن، خِرَد یکی از فضایل انسانی است که مجموعه ای از منش های: خلاقیت، کنجکاوی، روشن فکری، عشق به یادگیری و ژرف اندیشی است.

و اما شاعر بزرگوار ایرانی فردوسی عزیز در وصف خِرَد چنین سروده است:

کنون ای خردمند وصف خرد

بدین جایگه گفتن اندرخورد

کنون تا چه داری بیار از خرد

که گوش نیوشنده زو برخورد

خرد بهتر از هر چه ایزد بداد

ستایش خرد را به از راه داد

خرد رهنمای و خرد دلگشای

خرد دست گیرد به هر دو سرای

ازو شادمانی وزویت غمیست

وزویت فزونی وزویت کمیست

خرد تیره و مرد روشن روان

نباشد همی شادمان یک زمان

چه گفت آن خردمند مرد خرد

که دانا ز گفتار از برخورد

کسی کو خرد را ندارد ز پیش

دلش گردد از کردهٔ خویش ریش

هشیوار دیوانه خواند ورا

همان خویش بیگانه داند ورا

ازویی به هر دو سرای ارجمند

گسسته خرد پای دارد ببند

خرد چشم جانست چون بنگری

تو بی‌چشم شادان جهان نسپری