Menu
نویسنده مطلب : مهدی جلالی

مطلب مورد بحث:

کاربرد هوش هیجانی در محیط کار و زندگی شخصی


زود عصبانی شدن و از کوره در رفتن، و البته خیلی زود آرام شدن، و پشیمانی بعد از آن که تا مدتها ممکن است با من باشد! (گاهی اوقات تا یک هفته یا بیشتر ناراحتم که چرا در جایی که باید سکوت میکردم و آرامشم را حفظ میکردم، عصبانی شدم). این ویژگی متاسفانه خیلی من را آزار میدهد.

وحشتناکتر از همه اینها، تا چند سال پیش وقتی از کسی عصبانی میشدم که موقعیت اجتماعی بالاتری نسبت به من داشت به شدت خشمم را فرو میخوردم؛ تا جایی که باعث سرخوردگی و سرزنش کردن خودم میشد. و برعکس، در مقابل پایین دستان ( خجالت زده‌م که فکر میکردم بعضی ها از من پایین تر هستند. امروز دیگه اینطور فکر نمیکنم)، به شدت خشم خودم را بروز میدادم.