Menu
نویسنده مطلب : سامان عزیزی

مطلب مورد بحث:

تصاویر چند کوه آتشفشان فعال و گدازه های آتشفشانی


همیشه  یه حس دوگانه به آتشفشانها داشتم، هم خیلی دوستشون داشتم و هم از هیبت مبهمشون میترسیدم.

انگار آتشفشانها  از درد و رنج دل زمین آگاه شدن که انقدر جوش و خروش دارن، بعضی هاشون این آتش رنج رو در خودشون میریزن و از تو میسوزن، بعضی هاشونم (مثل منصور حلاج) دیگه طاقت نمیارن و فوران میکنن.

اینم از دعای شر مولانا! برای اونهایی که این درد و رنج آتشین رو ندارن:

آتش است این بانگ نای و نیست باد // هر که این آتش ندارد نیست باد