Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

انواع استارت آپ | استارت آپ‌ها چگونه دسته بندی می‌شوند؟


به نظرم ۲ گروه اول می‌توانند از گروه سوم الگو و الهام بگیرند اما گروه سوم کمی بعید و دور به نظر می‌رسد! البته سومی ها هم شاید بتوانند ایده بگیرند و آن را بسط دهند اما کلیت بسیار متفاوت است.

چیزی که من از تجربه در ۲ صنف/سنخ کاری دریافته‌ام برای موفقیت در هر کاری به استاد(اوستا) یا یک بلد راه که مسیر را رفته احتیاج است(حکایت آن داستان مولاناست که کنیزی با خر خاتون شهوت می‌راند و خاتون کدو را ندید)!