Menu
نویسنده مطلب : احمد زارعی

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


استفان کاوی هفت عادت انسان های موثر را تبیین کرده است

ا- عامل بودن : به معنای این که مسئولیت اعمال ، افکار ، احساسات ، عواطف و تصمیم های زندگی خویش را بر مبنای ارزش های درونی بر عهده دارند  ( من سناریست زندگی خود هستم )

۲- غایتمندی- برای طراحی زندگی خود ذهنا از پایان آغاز می کنند.در ذهن خود طرحی از غایت زندگی خود ریخته و الزامات علت و معلولی  و سیستمی دستیابی به آن را تصور می کنند. ( سناریو زندگی خود را می نویسند)

۳- نخست امور نخست را انجام می دهند- می دانند که مهمترین منبع زندگیشان وقت محدود و تجدید ناپذیری است که در اختیار دارند. این وقت را صرف امور مهم و غیر فوری می کنند. ( نقشی را که در سناریوی خود نوشته اشان بر عهده گرفته اند اجرا می کنند )

۴- تفکر برد-برد دارند- می دانند که برای دستیابی به اهدافشان دارای منابع محدود هستند. به همین علت ارتباطات انسانی بر مبنای تفکر برد جمعی ایجاد می کنند. ( در سناریوی خود نوشته اشان نقش  مکمل همبازی هایشان را شفاف می کنند )

۵- ابتدا می خواهند دیگران را درک کنند سپس در پی آنند که دیگران درکشان کنند-  در تعاملات انسانی ابتدا به هر موضوعی ازدیدکاه  دیگری می نگرند ، سپس دیدگاه موثری انتخاب می کنند.

۶- هم افزائی ایجاد می کنند- با تفکر سیستمی و همگرائی جز با کل چرخه هائی از دستاوردهای خود شکوفا کننده می آفرینند.

۷-اره خود را تیز می کنند- با درک چگونه گی ایجاد چرخه های رشد و چرائی موانع رشد موانع پیشرفت را شناسائی و رفع می کنند.