Menu
نویسنده مطلب : سبحان حسینی

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


۱٫ موجودات سیاره آلفا و بتا هر کدام ۴ نوع هستند.

۲٫ همه‌ی موجودات سیاره آلفا دارای سر و تن دایره شکل هستند به جز مورد استثنای شماره ۴

۳٫ همه‌ی موجودات سیاره بتا دارای سر و تن مربع شکل هستند به جز مورد استثنای شماره ۴

۴٫ اگر سمت راست بدن موجودی خاکستری بود قوانین بالا به شکل معکوس برای او صدق می کند. یعنی اگر سمت راست بدن موجودی با سر و تن مربعی خاکستری رنگ بود، متعلق به سیاره آلفا است. همچنین اگر سمت راست بدن موجودی با سر و تن دایره ای خاکستری رنگ بود، متعلق به سیاره بتا است.

برای رسیدن به پاسخ این مساله ابتدا به شکل موجودات نگاه کردم و سعی کردم بین شکل موجودات مربوط به هر سیاره شباهت پیدا کنم. بعد از ان فهمیدم که در هر سیاره فقط یک موجود هست که از نظر ظاهر با بقیه متفاوت است. سعی کردم توضیح و توجیهی برای این استثنا پیدا کنم.