Menu
نویسنده مطلب : ایمان صلح چی

مطلب مورد بحث:

تاریخچه استراتژی و مدیریت استراتژیک


به نظر من کار در یک منطقه که بورس یک نوع کالاست افراد از استراژی ارتش جنگی استفاده  می کنند و دلیل این امر هم میتواند سیاست قیمت گذاری بسیار نزدیک به هم  و جبران کردن این سود کم در افلام دیگرو یا کاهش کیفیت به منظور کاهش قیمت میتواند باشد.

در مورد سوال دوم هم میتواند قسمت فروش  ارتش جنگی باشد و قسمت خدمات ,مالی ,پس از فروش و اجرا از استراتژی رقابتی.

ممنون