Menu
نویسنده مطلب : سلیم یزدی

مطلب مورد بحث:

گوشت خواری یا گیاه خواری؟ | از کتاب در جست و جوی طبیعت


البته گیاهان هم به اندازه حیوانات (شاید کمی بیشتر و یاکمتر ) موجودات زنده ای هستن

و  این که ما فقط به زنده خواری و یا این که موجودی را بکشیم تا  آن را بخورییم  فقط مربوط به حیوانات بدانییم درست نیست

رشد و پرورش گیاهان و کشاورزی وسیع باعث و نابودی جنگل ها بستر های رودخانه و تاثییر بسزایی بر روی اکوسیستم میگذارد

به نظر من این که بخواهیییم حیوانی را نکشیم و باعث مرگ آن نشوییم مبحث بسیارجالبی است ولی نمیتوانییم فقط مربوط به حیوانات بدانییم

و این که فکر ما در اثرات زیست محیطی آن باشد هم  نمیتوان گفت با گیاه خواری محض کل انسان ها این تبعات مخرب از بین خواهد رفت

پس شایید بایید دنبال راه  سومی گشت تا پیدا شدن آن اعتدال را حفظ کرد

 

البته من اطمینان دارم اگر روی کره زمین انسان ها از اول وجود نداشتن  بسیار شکل متفاوتی امروز در حیوانات و اکوسیستم آن میدیدییم  ( بهتر و بدتر آن را نمیدانم )  ولی تاثیر ما به عنوان بشر بر روی کره زمین بسیار بیشتر از آن چیزی هست که تصور میکنییم