Menu
نویسنده مطلب : حمید

مطلب مورد بحث:

سنگی بر کوهی


با سلام

۱-   حمل داشته ها و داده های انباشته شده ای  بدون هیچ دستکاری و طراحی(  که یک عمر سعی در افزایش آن داشته ایم ) زمینه سقوط ما را فراهم میکنه.پیامدهای منفی توسعه با  چاشنی مرگ حتمی.

۲-کارهای گروهی  که بدون هیچ ایده ، خلاقیتی  و یا رهبری و مدیریتی بدون بهره وری همچنان ادامه می یابد.جامعه بدون مغز جامعه، جامعه پاسخی

۳-داشتن تکیه گاه برای سقوط نکردن  تو را از ابزارهای دیگر بی نیاز نمی کنه.

-۴تهدید قوی  و فرصت  ضعیف در یک قاب: دور شدن انسان از طبیعت و واگذاری تجربه یک سرگرمی و احساس لذت به دنیای مجازی ،

۵- هویت های تکه پاره، غریبه های آشنا