Menu
نویسنده مطلب : شهریار ناصح

مطلب مورد بحث:

حبس ابد (گفتگو درباره کارتون)


کارتون چهارم ( کاری از: Pawel Kuczynski ) : فرکتال گوسفند
در دبیرستان یادم هست که در درس هندسه قسمتی بود به نام فرکتال ها یا خود متشابه ها یعنی تصویری که در مقیاس کلان می دیدی با نسبتی کوچک تر در مقیاس خرد هم می دیدی.
این ماجرای خیلی قسمت های زندگی ماست که عملاً تصمیمات ما از یک الگوی درونی از درون ذهن ما ناشی می شوند و عملاً فقط در ابعاد و گستره ی اثر با هم تفاوت دارند.
کارتون آخر ( کاری از: Pawel Kuczynski ) : زندانیان باور
خیلی از ما در کودکی هایمان به دلیل محافظت از خودمان نیاز بوده که باورها و طرحواره هایی بسازیم ولی مشکلی که پیش آمده این بوده که در بزرگسالی که دیگر آن نیاز وجود ندارد هم همچنان داریم خودمان و دنیا را از پنجره همان زندان باور می بینیم و با اینکه شرایط زندگی ما از این زندان آزاد شده ولی هنوز تمام دنیا را از سوراخ همان پنجره زندان تعبیر می کنیم و روزهایمان را به وقت درون زندان می سنجیم
البته اسمی که برای این کارتون گذاشتم دقیقاً از اسم کتابی با همین نام گرفتم که در همین زمینه هم عملاً توضیح می دهد.