Menu
نویسنده مطلب : رحیم خورشیدی علی کردی

مطلب مورد بحث:

برون ریزی ذهنی


سلام بر متممی های عزیز

چگونه  تواناییهای من  تبدیل به درآمد می  شود؟(۷ کلمه)

کدام بخش از توانایی های من ناشی از علاقه من است که بیشترین وقت خود را در طول شبانه روز صرف آن می کنم؟(۲۱)

آیا در آن بخش از توانایی های من که ناشی از علاقه  می باشد مهارت لازم وکافی را برای تبدیل به درآمد را دارم تا با تمرکز بروی آنها وبا روشهای تبلیغاتی دهان به دهان خودم را به همکاران معرفی کنم؟(۴۰)

چگونه می توانم با حضور در متمم و کسب مهارت های مورد نیاز بر توانایی های مورد علاقه ام بیفزایم و با  برگزاری کارگاه وسمینار جهت همکاران علاوه بر بهره مندی از تبلیغات دهان به دهان آنها جهت افزایش درآمد، در بهبود زندگی شخصی  هم قدم برداشته و به فرد مفیدی برای جامعه تبدیل شوم ؟(۵۰)