Menu
نویسنده مطلب : افسانه

مطلب مورد بحث:

مال، دارایی و ثروت


واقعا گفته آدام اسمیت خیلی حقیقی است. برای همین هست که وقتی به یک هدف می رسیم بعد از گذراندن هیجان روزهای نخست، احساس عادی روزانه باز غلبه می کنه و باز هدف جدیدی می خواهیم تا انگیزه تلاش رو به ما بده.

گاهی با نگاه به ده سال پیش حس می کنم الان در قله آروزهای اون سالها ایستادم اما حسی که الان دارم کمی بهتر از اون سالهاست اون هم نه به خاطر رسیدن به آرزوهای اون روزها به خاطر تلاشم برای درک بیشتر و زندگی پرمعناتر داشتنه. که داشتن های این روزها عادی معمولی هستند و هیجانی که اون روزها تصورش رو داشتم رو به من نمی دهند.