Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی

مطلب مورد بحث:

کدام‌یک از روش های یادگیری را انتخاب می‌کنید؟


یادگیری من بیشتر از جنس یادگیری با هدف انباشت منایع است.مخصوصا در بحث یادگیری زبان انگلیسی و همچنین توسعه و بهبود مهارت های مدیریتی خودم.

والبته در حین یادگیری بلند مدت مسایلی پیش رویمان هستند  که ضرورت یادگیری مساله محور راهم به ماگوش زد می کنندویجورایی می توان گفت یادگیری مساله محور در طول انباشت منابع هستند.(مخصوصا برای کسانی که در واقعیت هم با این مسایل رویرو هستند)

برای مدیر فروش شرکت ایجاب میکند هرچه سریعتر مسایل مربوط به crm-idic.و..را هرچه سریعتر فرا بگیرد