Menu
نویسنده مطلب : آفاق رحمانی

مطلب مورد بحث:

طوفان فکری چیست؟ | چند قانون اساسی طوفان فکری (بارش فکری)


١. اعضاء شرکت کننده از قبل، تاریخ نشست جهت طوفان فکری را بدانند تا با آمادگی بیشتری حضور یابند.

٢. نشست طوفان فکری، در ساعات گرسنگی و خستگی زیاد اعضاء برگزار نشود.

٣. لیست نظرات در محیط های دارای حساس، بشکل ستونی نوشته نشود و ترجیحا بشکل خطی بر وایت بورد نوشته شود تا از ایجاد حساسیت بر تقدم و تاخر موضوعات پرهیز شود.

۴. گروهها بشکلی تصادفی تشکیل شوند ولی مدیر مسئول جلسه به تضاد های برجسته و از قبل شناخته شده میان افراد دقت کند.

۵. در نهایت از همه شرکت کنندگان تقدیر و تشکر شود و قدردانی از نظرات ایشان نمود پیدا کند.