Menu
نویسنده مطلب : آرام آخوندی

مطلب مورد بحث:

ترس از دست دادن و دام حفظ وضعیت موجود


ترس از دست دادن میتواند فرد را از عواقب منفی  رفتارها یا تصمیمهای بی قاعده و بدون تحلیل محافظت کند. احتیاط و دقت بیشتر در انتخاب و تصمیم گیری را بدنبال دارد. اوضاع به وضعیت قابل پیش بینی نزدیکتر خواهد بود.

تبعات منفی آن هم کم نیست. احساس ترس دائمی در هر امری بر فرد غلبه داشته و لذت کشف فرصتهای جدید را میتواند سلب کند و ریتم یکنواخت و کسل کننده ای به زندگی فرد ببخشد. همانطور که در درس اشاره شده این ترس باعث میشود فرصتها و سود پنهان در دل انتخابها نادیده گرفته شوند که رقم کمی هم نیست. بنظر میرسد افرادی که زیاد دچار این ترس هستند عموما افراد پراسترسی بوده که لذت و تنوع در زندگی آنها کمتر هست. همین مساله امکان دارد به محدود ماندن تجارب فرد و کندی رشد شخصی بدلیل محافظه کاریهای زیاد منجر شود. احتمالا ریسک پذیری و تغییر برای فرد مشکلتر خواهد بود.