Menu
نویسنده مطلب : ندا

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک و آموخته های زندگی: دیر آموخته های شما


به نظرم این درس ( دیر آموخته ها) به نوعی زیرمجموعه درس (حسرت‌ها و پشیمانی‌ها) است.

نمیدانم آیا اینکه حکمت ِ ” برای هر چیز زمانی است و هر مطلبی را زیر آسمان وقتی است ” میتواند تسلی باشد برای دیر آموخته هایم؟ اگر چنین باشد دیگر اسم آن دیر آموخته نیست چرا که هر زمان که آموختی ، زمان مقرر بوده. دیر و زود ندارد.

در غیر اینصورت لیست طول و درازی دارم از ای کاش ها ….