Menu
نویسنده مطلب : alihatami

مطلب مورد بحث:

دلالی چیست؟ واسطه گری چه تفاوتی با دلالی دارد؟


۴- فردی که به واسطه آشنایی با مرکز دولتی وظیفه تامین سخنران برای برنامه های سازمان مذکور را برعهده دارد (دلال). برای تغییر از دلال به واسطه میتواند مرکزی تخصصی را در قالب مجموعه خدمات آموزشی تاسیس و با پایش و بستن قرارداد با سخنرانان ماهر و نیز سازمانهای مربوطه هم کیفیت خدمات را بالا ببرد و هم سازوکار قانونی پیدا کند و هم برای خود، سازمان مربوطه و سخنرانان ارزش افزوده ایجاد کند.