Menu
نویسنده مطلب : زینب الف

مطلب مورد بحث:

تعریف پروژه چیست و تفاوت پروژه و عملیات از کجا آغاز می‌شود؟


۱) باشگاه رفتن برای سلامتی و به صورت یک برنامه مداوم، یک فعالیت عملیاتی است اما باشگاه رفتن به تعداد روزهای معین در هفته، سوزاندن مقدار مشخصی کالری در هر جلسه به همراه رژیم مناسب در جهت کم کردن مثلا ۲ کیلو وزن، یک پروژه است.

۲) بررسی اولیه پیشنهادات ارائه شده در کمیته پیشنهادات و رد یا تایید آنها و رتبه بندی پیشنهادات یک فعالیت عملیاتی است.

تشکیل جلسات تخصصی در خصوص یک پیشنهاد خاص، امکان سنجی عملیاتی کردن آن، برآورد هزینه های طرح و سود حاصل از اجرای پیشنهاد و اجرایی کردن آن یک پروژه است.