Menu
نویسنده مطلب : یوسف میرمحمدی

مطلب مورد بحث:

می بخشد یا قرض می‌دهد؟


یکی از بنیانگذاران استار تاپ های موفق ایرانی می گفت :

من قبل از اینکه کسی را استخدام کنم مطمئن می شوم که انسان بلند پروازی باشد.

به نظرم ویژگی مهمی است برای کسی که می خواهد در فضای استارتاپی فعالیت کند. ولی به نظر من یک ویژگی مهم دیگر برای چنین فردی این است که به هیچ وجه به شانس معتقد نباشد و فقط به پشتکار خودش تکیه کند.

به روایتی ترکیب این دو دیدگاه در کنار هم یک انسان فوق العاده برای فضای استارتاپی می سازد:

بلند پرواز بودن.
به شانس معتقد نبودن. 

از طرفی بلند پروازی و اعتقاد به شانس می تواند برای فرد و اطرافیانش فاجعه بار باشد.