Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا شعیبی

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


۱٫ عموماً به درخواست اطرافیان خود، چه در محیط خانوادگی و دوستی و حتی کاری جواب مثبت میدم و در مقابل سئوالات بعدی که نشان از تعجب بقیه دارد مجبور میشم که توجیهات منطقی سره هم کنم.

۲٫ مثال بالا خود نمونه ای خوب برای این است که در جواب درخواست های دیگران روش تصمیم گیری ۲ روش بهتری است تا در منابع زمانی، مالی و عاطفی خود دچار ضرر نشوید.

اما در خیلی از موارد عاطفی تصمیماتی که با روش ۲ انجام میگیرد گاهاً موجب پشیمانی میشود. به طور مثال برای ندیدن پدر بزرگ یا مادر بزرگ کلی دلیل منطقی و موجه در روزگار مدرن وجود دارد. ولی واقعیت اینکه فرصت کناره هم بودن همیشگی نیست.