Menu
نویسنده مطلب : سمیه قجاوند

مطلب مورد بحث:

اعتیاد به کار چیست؟ آیا شما هم معتاد به کار هستید؟


استفاده اشتباه از تکنولوژی نه تنها مفهوم مستقل کار وزندگی را ازبین برده بلکه آسیب ها ی جبران ناپذیری به روابط بین  انسانها نیز وارد ساخته بطوری که خیلی از انسانها به جای اینکه  علاقه مند به گفتگو وتبادل نظر ودیدگاه با یکدیگر باشند ترجیح می دهند حتی درزمانی که درجمع دوستان وخانواده حضور دارند به صورت انفرادی در شبکه ها مختلف مطلبی را بازدید کنند ،اگراین روند به همین شکل ادامه پیدا کند چه بسا انسان برای همیشه قدرت همفکری وصحبت کردن و همچنین تبادل احساس و ابراز عاطفه به نزدیکان وعزیزان خود را از دست  دهد وبه انزوا کشیده می شود واین پایان تلخی برای روابط انسانی است .