Menu
نویسنده مطلب : پرویز عسکری نایینی

مطلب مورد بحث:

همه مدال‌های من


پدر و کودک : عدم توجه به فرزندان و مصنوعی بودن توجه در غالب دادن پول و حضور فیزیکی

۲- دیوار سنگی

با حرفهایمان دیواری بین خود و عزیزنمان درست میکنیم بدون اینکه متوجه باشیم

۳- مواظب باشیم در شبکه های اجتماعی چه چیزی را منتشر میکنیم . امکان دارد تبعات آن سالها بعد دامن گیر ما شود

۴-مدیریت  در گذشته برگرده دیگران سوار شدن و استفاده از مزایا بود ولی الان دیگر جواب نمیدهد .شاید در کوتاه مدت جواب بگیری ولی بعد از مدتی از ان بالا به پایین میافتیم

۵-فاصله نسلها در حال زیاد شدن است  و این یعنی شکست و تنهای و …

۶- در جامعه که هم چیز ان مجازی باشد در جمع هستیم ولی تنها میباشیم وهر کس در جزیره تنهای خود بسر میبرد

۷- مدالها قدرت امروزی حضور فعال در شبکه های اجتماعی جهت کسب قدرت و درامد میباشد